Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řádREKLAMAČNÍ ŘÁDVšeobecná ustanovení


Pro účely tohoto reklamačního řádu (dále jen „RŘ") se rozumí:


prodávajícím - Pražírna strýčka Toma - Ing. Tomáš Brtva, místem podnikání Vrchlického 1719, 272 01 Kladno, IČ 03 777 481, DIČ CZ8206210012,


kupujícím - fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,


spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo

rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,


podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,


kupní smlouvou - právní úkon, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (dále jen „NOZ"), podle kterého prodávající prodává zboží kupujícímu a kupující jej za kupní cenu od prodávajícího kupuje,


zbožím              - movitá věc a/nebo

                        - potraviny


Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje vztahy a postup při vyřizování reklamací zboží kupujícími při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího tomkafe.cz.Odpovědnost z vadného plnění


Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující zboží přezval,


a)    Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


b)    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,


c)      věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


d)     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a


e)     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to však neplatí


a)     u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,


b)    u opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,


c)      u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo


d)    vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 


Práva z vadného plnění


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, nejde-li o potraviny, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, jde-li o potraviny, v době po kterou lze potraviny použít.

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.Uplatnění reklamace


Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující, popř. za něj osoba jím písemně zmocněná bez zbytečného odkladu po výskytu vady, a to s tím, že od výskytu vady nesmí být zboží dále užíváno. Při uplatnění reklamace je nutné předložit reklamované zboží spolu s originálem dokladu o koupi, záručním listem byl-li vydán a vytknout uplatněné vady a zvolit způsob nápravy, který si kupující zvolil. Kupující tak může po předchozí dohodě učinit osobně u prodejce na adrese Vrchlického 1719, 272 01 Kladno, nebo může reklamované zboží zaslat na adresu Ing. Tomáš Brtva, Vrchlického 1719, 272 01 Kladno. V případě zaslání reklamovaného zboží prodejci je kupující povine krom shora uvedeného přiložit popis vady, resp. jak se předmětná vada projevuje.

Prodávající vydá, a nebo obratem, zašle kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo v souladu s výše uvedeným uplatnil (dále jen „reklamační protokol"). V reklamačním protokolu se též uvádějí údaje o provedení opravy a o době jejího trvání, rozhodnutí prodávajícího o uplatněných vadách a právům z toho vyplývajícím. Reklamační protokol podepisují prodávající i kupující. Při reklamaci je nutno doložit nákupní doklad. Výrobní číslo zboží uvedené na nákupním dokladu musí být totožné s výrobním číslem reklamovaného zboží.Vyřízení reklamace


Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující je povinen si zboží po uplynutí 30 denní lhůty vyzvednout.

Je-li kupujícím podnikatel, vyřídí prodávající reklamaci v přiměřené lhůtě.

Bude-li uplatnění práv z odpovědnosti za vady nedůvodné a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, zejména na odborné posouzení vady či na právní zastoupení, má prodávající právo na jejich náhradu.

V případě, že kupující oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, bude mu kupní cena vrácena převodem na účet kupujícího se splatností 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.Vydání reklamovaného zboží


Reklamované zboží po vyřízení reklamace vydá prodávající osobě, která předloží originál reklamačního protokolu, nebo která se identifikuje jako osoba, se kterou byla uzavřena kupní smlouvy a to buď osobně po předchozí dohodě na adrese Vrchlického 1719, 272 01 Kladno a nebo zasláním na příslušnou adresu.Závěrečná ustanovení


Tento reklamační řád je účinný pro kupní smlouvy uzavřené ode dne 23. 3. 2015. Reklamační řád platí pro internetový obchod ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem, pro prodej v provozovnách pak ve znění vyvěšeném v příslušné provozovně v den uzavření kupní smlouvy.

 

V Kladně dne 23. 3. 2015

 

Ing. Tomáš Brtva